Algemene Voorwaarden

Datum van laatste bewerking: 12-10-2023

 

Artikel 1: Definities

Binnen de context van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “de Voorwaarden”) van RDV Opleidingen en Entertainment BV (hierna aan te duiden als “CryptoCoiners”) worden de volgende termen als onderstaand gedefinieerd: Algemene Voorwaarden: De hier besproken condities.

 • Cursus: Elektronisch opleidingsmateriaal, beschikbaar gesteld via het account binnen de online leeromgeving (www.cryptocoiners.nl) “CryptoCoiners”
 • Masterclass: Digitaal opleidingsmateriaal toegankelijk via het account binnen de digitale leeromgeving (www.cryptocoiners.nl) “CryptoCoiners”
 • CryptoCoiners Premium Scanner: Abonnementsvorm die gebruikers gedurende een afgesproken periode en voor een overeengekomen tarief toegang biedt tot het product de CryptoCoiners Premium Scanner.
 • Dienst: Het geheel van overeengekomen activiteiten en te leveren goederen en services tussen opdrachtgever en CryptoCoiners, waaronder maar niet beperkt tot cursussen, coaching trajecten, Masterclasses, en andere producten enz.
 • Inlogaccount: Unieke account per gebruiker ten behoeve van het gebruik van onze dienstverlening, inclusief via het Platform.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in beroeps- of bedrijfsmatige context, die een contract heeft afgesloten met CryptoCoiners, ook bekend als gebruiker.
 • RDV Opleidingen en Entertainment: Vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82107262 & BTW Nr. (NL-)862339145B01.
 • Partij(en): Opdrachtgever en/of CryptoCoiners, gezamenlijk of afzonderlijk.
 • Overeenkomst: De contractuele binding die tot stand komt door aanbieding en acceptatie (artikel 3) tussen opdrachtgever en CryptoCoiners, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.
 • Schriftelijk: Naast fysiek documentatie en ondertekende papieren, omvat 'Schriftelijk' ook e-mail- en faxcommunicatie, mits de origine en integriteit van deze communicatie adequaat vaststaan en de ontvangst ervan door de andere partij kan worden bevestigd.
 • Platform: De digitale leeromgeving (www.cryptocoiners.nl) van CryptoCoiners evenals de CryptoCoiners subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle afspraken tussen CryptoCoiners en een opdrachtgever/gebruiker met betrekking tot cursussen, trainingen, lidmaatschappen en overige educatieve diensten in de breedste betekenis van het woord. Variaties op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen CryptoCoiners en cliënt/gebruiker.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen CryptoCoiners en opdrachtgever/gebruiker komt tot stand door:

- ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,

- ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via [email protected]
- ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en CryptoCoiners

Artikel 4. Prijzen


De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. CryptoCoiners heeft het recht prijzen van diensten/cursussen te wijzigen.


Artikel 5. Facturering

 

Betaling van het verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen op het aangegeven rekeningnummer van CryptoCoiners staan. Bij het niet nakomen van de  betalingsverplichting kan CryptoCoiners overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van  opdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname
aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 6. Intellectuele eigendommen


CryptoCoiners respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus, masterclass en clinics en overige producten/diensten, danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s,  teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker/opdrachtgever erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van CryptoCoiners op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan. Dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan CryptoCoiners.
Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden, dit zal leiden tot een ban op de website en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere partijen.

Artikel 7. Overige bepalingen


* Het opleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van CryptoCoiners. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde en dient niet als financieel advies aangenomen te worden.
* De Dienst wordt door CryptoCoiners naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door CryptoCoiners uit te voeren diensten.
* CryptoCoiners bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. CryptoCoiners voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de website als zodanig beschouwd dient te worden. De door CryptoCoiners aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient in alle tijden zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
* CryptoCoiners staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaalde onderdelen geven. CryptoCoiners zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de website worden geplaatst. Op dat moment wordt CryptoCoiners niet verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van deze onwaarheden.
* De totale aansprakelijkheid van CryptoCoiners tegenover Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
* Hoewel het opleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
* CryptoCoiners is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend je eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene Voorwaarden.